Uzņēmumu sadarbība ar VIDKatra uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību, kurā uzskatāmi jāatspoguļo visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katras pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.
Grāmatvedību Latvijā regulē likums „Par grāmatvedību”. Grāmatvedības formu nosaka „Gada pārskatu likums”.
Uzņēmumi, uz kuriem attiecas gada pārskatu likums, kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un sastāda uzņēmumu gada pārskatu par katru taksācijas gadu. Z/S, IU un IK, uz kuriem neattiecas gada pārskatu likums, var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā- aizpildot ieņēmumu un izdevumu žurnālu. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ir jāiekārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls.

Grāmatvedību var kārtot speciāli tam nolīgts grāmatvedis (jāslēdz darba līgums), kāda grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas firma (jāslēdz uzņēmuma līgums) vai pats uzņēmuma vadītājs, ja normatīvais regulējums to pieļauj. Svarīgākais, pirms uzsākt uzņēmuma darbību, ir jānoskaidro, kādas atļaujas, licences un citi dokumenti nepieciešami tā likumīgai darbībai. Visērtāk ir griezties VID, kur iespējams iegūt šo informāciju.

Lai veicinātu sadarbību ar nodokļu maksātājiem, VID ir izveidojis mājas lapu www.vid.gov.lv., kurā ir ievietoti visi nepieciešamie ar nodokļiem saistītie normatīvie akti un metodiskie norādījumi, ir iespējams rakstiski uzdot jautājumus VID konsultantiem. Mājas lapā ir publicētas nodokļu deklarāciju un iesniegumu veidlapas.

Uzņēmējiem saskaņā ar nodokļu likumiem ir jāaprēķina nodokļi un jāiemaksā valsts budžetā, atbilstoši ieņēmumu dienestā iesniegtajām deklarācijām un pārskatiem. Nodokļu deklarācijas uzņēmēji var iesniegt rakstiski, bet, lai atvieglotu darbu gan uzņēmējiem, gan VID, ir ieviesta elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). To var izmanot no jebkuras vietas pasaulē, kur ir interneta pārklājums. Lai kļūtu par EDS lietotāju, uzņēmuma vadītājam ir jāaizpilda līgums un iesnieguma forma, kas jāiesniedz VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas daļas klientu apkalpošanas centrā personīgi, vai izmantojot VAS “Latvijas Pasta” vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegto e-paraksta viedkarti un jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS. Pēc līguma noslēgšanas ar VID, turpmāk visas nodokļu deklarācijas, izmaiņas uzņēmuma reģistrācijas datos, iesniegumus var iesniegt VID elektroniski. Nosūtot pirmo dokumentu, iegūst elektronisko parakstu, kam ir juridisks spēks.

EDS ir obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību institūcijām. Pārējām juridiskajām personām deklarācijas un pārskati jāiesniedz ar EDS palīdzību, izņemot gadījumus, ja uzņēmums atrodas teritorijā, kurā nav interneta tīkla pārklājuma. Fiziskām personām pārskati būs jāiesniedz ar EDS starpniecību sākot ar 2014. gada 1.janvāri. Saeimā tiek virzīts likumprojekts, kas noteiks sākot ar 2012. gada 1. janvāri pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju iesniegšanu tikai elektroniskā formā.

Elektroniski iesniedzami šādi pārskati un deklarācijas:

- Atskaite par stingrās uzskaites darījumu apliecinošo kvīšu izlietojumu, Pārskats par numurēto biļešu izlietojumu – jāiesniedz līdz mēneša 25. datumam pēc taksācijas ceturkšņa beigām.
- Deklarācija par skaidrā naudā veiktiem darījumiem – jāiesniedz līdz 15.datumam pēc taksācijas mēneša beigām.
- Uzņēmumu gada pārskats, Biedrību un nodibinājumu gada pārskats, Individuālo komersantu gada pārskats u.c. gada pārskati- biedrību un nodibinājumu gada pārskats jāiesniedz gadam beidzoties līdz nākošā gada 31.martam. uzņēmumu gada pārskats jāiesniedz nākošā gada četru mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas.
- Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija – jāiesniedz vienlaicīgi ar gada pārskatu.
- Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins- jāiesniedz vienlaicīgi ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju.
- Gada ienākumu deklarācija (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa) – gada ienākumu deklarācija par 2011.gadu būs jāiesniedz laika periodā no 2012.gada 1.marta līdz 30.jūnijam.
- Ziņas par darba ņēmēju kustību- jāiesniedz 1 dienu pirms darba ņēmējs uzsāk darbu uzņēmumā. Ja darbinieks uzsāk darba pienākumu veikšanu pirmdienā, tad ziņas jāiesniedz iepriekšējā piektdienā.
- Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī- jāiesniedz līdz nākošā mēneša MK kārtībā noteiktajam datumam.
- Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām- jāiesniedz pēc darbinieka atbrīvošanas līdz nākošā mēneša 15.datumam; ja darbinieks turpina strādāt, tad paziņojums ir jāiesniedz par katru kalendāro gadu līdz nākamā gada 1.februārim.
- Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija –jāiesniedz līdz taksācijas periodam sekojošā perioda 15.datumam, ja deklarāciju iesniedz papīra formā un līdz 20.datumam, ja izmanto elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
- Deklarācija par ienākumu no kapitāla – jāiesniedz līdz darījuma veikšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ar nodokli apliekamais ienākums pārsniedz 500 latus un līdz darījuma veikšanas ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ar nodokli apliekamais ienākums nepārsniedz 500 latus .
- Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija – jāiesniedz par katru ceturksni, līdz nākošā mēneša 15.datumam.
- Akcīzes nodokļa deklarācijas.
- Pārskati par akcīzes preču ražošanu.
- Pārskati par akcīzes preču apriti vairumtirdzniecībā.
- Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli.
- Pārskati par azartspēļu nodokli.
- Valsts amatpersonas deklarācija – jāiesniedz stājoties amatā un zaudējot amatpersonas statusu. Kārtējā gada deklarācija jāiesniedz līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlim.
- Nodokļu maksātāja reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas.
- Iesniegumi speciālas atļaujas darbībai ar akcīzes precēm saņemšanai.

Nodokļu maksātājiem EDS dod iespēju sadaļā NMDS redzēt norēķinu ar budžetu stāvokli, kas ļauj pārliecināties, vai ir parāds budžetam vai nodokļu pārmaksas

Sadarbība. VID konsultanti apmāca nodokļu maksātājus lietot EDS. Klientu apkalpošanas centros regulāri (reizi mēnesī) rīko bezmaksas seminārus gan jaunajiem nodokļu maksātājiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kuros apmāca nodokļu maksātājus nodokļu uzskaites un deklarēšanas jautājumos un informē par aktuālām izmaiņām normatīvajos aktos. Ir iespēja saņemt konsultācijas pa VID informatīvo tālruni 1898, kā arī saņemt personīgas konsultācijas klientu apkalpošanas centros. Konsultācijas klientu apkalpošanas centros tiek sniegtas bez maksas.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6