ES pilsoņa ģimenes ieceļošana LatvijāGadījumos, kad ES pilsonis pārceļas uz dzīvi Latvijā, viņam jāsaņem Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība (turpmāk – reģistrācijas apliecība). Kopā ar viņu reģistrācijas apliecību var saņemt ģimenes loceklis.

ES pilsoņa ģimenes loceklis ir:
 • - ES pilsoņa laulātais;
 • - ES pilsoņa vai viņa laulātā radinieks taisnā lejupējā līnijā, kas nav sasniedzis 21 gada vecumu vai atrodas Savienības pilsoņa vai viņa laulātā apgādībā;
 • - ES pilsoņa vai viņa laulātā radinieks taisnā augšupējā līnijā, kas atrodas ES pilsoņa vai viņa laulātā apgādībā.
  ES pilsoņa paplašinātās ģimenes loceklis ir:
 • - ES pilsoņa vai viņa laulātā radinieks, kas atrodas ES pilsoņa apgādībā vai kam ir kopīga saimniecība ar ES pilsoni viņa iepriekšējā mītnes valstī, vai kam nopietnu veselības traucējumu dēļ ir nepieciešama personiska kopšana, un ES pilsonis apliecina, ka nodrošinās šīs personas kopšanu;
 • - Partneris, ar kuru ES pilsonim ir vismaz divus gadus ilgušas vai reģistrētas attiecības. Termins “partneris” šo noteikumu izpratnē lietots, lai nodrošinātu šajos noteikumos paredzētās tiesības, un neietver tādu partnerattiecību atzīšanu, kas bijušas par pamatu ieceļošanas vai uzturēšanās tiesību piešķiršanai.
ES pilsoņa paplašinātās ģimenes locekļiem ir tās pašas ieceļošanas un uzturēšanās tiesības, kas ir noteiktas ES pilsoņa ģimenes loceklim, tomēr drošības pasākumi ir stingrāki, jo attiecībā uz paplašinātās ģimenes locekļiem piemēro Eiropas Padomes 2002.gada 13.jūnija Regulu Nr. 1030/2002.

Reģistrācijas apliecības saņemšanai ir nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:
 • - aizpildītu noteikta parauga anketu, ja viņš iepriekš nav saņēmis reģistrācijas apliecību vai uzturēšanās atļauju;
 • - apliecinājumu, ka persona atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:
  • ES pilsonis ir nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā;
  • ES pilsonis ir pašnodarbināta persona Latvijas Republikā;
  • ES pilsonis ir pakalpojumu sniedzējs vai darbinieks pie dalībvalstī reģistrētas personas, kas ir pakalpojuma sniedzējs Latvijas Republikā;
  • ES pilsonis iegūst izglītību Latvijas Republikā reģistrētā izglītības iestādē, viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums (vismaz 50% no minimālās darba algas), veselības apdrošināšanas polise;
  • ES pilsonim ir pietiekams iztikas nodrošinājums (vismaz 50% no minimālās darba algas) un veselības apdrošināšanas polise;
  • ES pilsonis ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgas uzturēšanas atļaujas Latvijas Republikā saņēmušā ārzemnieka laulātais, viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums (vismaz 50% no minimālās darba algas) un veselības apdrošināšanas polise;
  • Latvijas Republikā pār ES pilsoni ir nodibināta aizgādnība vai aizbildnība.
 • - ja ES pilsonis ir nepilngadīgs – notariāli apstiprinātu vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē abu vecāku vai aizbildņa parakstītu piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku. Piekrišana nav nepieciešama, ja bērns Latvijas Republikā ieceļo kopā ar abiem vecākiem vai aizbildni.
 • - ja reģistrācijas apliecību pieprasa ES pilsoņa ģimenes vai paplašinātais ģimenes loceklis, ir nepieciešams papildus iesniegt dokumentu, kas apliecina šo statusu, respektīvi:
  • laulātajam – laulības apliecība
  • radiniekam taisnā lejupējā līnijā – dzimšanas apliecība
  • radiniekam taisnā augšupējā līnijā – dokuments, kas apliecina apgādības faktu.
 • - fotogrāfija.
ES pilsonim parasti reģistrācijas apliecību izsniedz desmit darba dienu laikā, trešo valstu pilsonim – 30 dienu laikā.

Uzturēšanās ierobežojumi

Reģistrācijas apliecību neizsniedz vai anulē, ja:
 • - sniegtas nepatiesas ziņas reģistrācijas apliecības, pastāvīgās uzturēšanās apliecības, uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
 • - ir pamats uzskatīt, ka persona noslēgusi fiktīvu laulību vai reģistrējusi fiktīvas partnerattiecības, lai iegūtu tiesības uzturēties Latvijas Republikā;
 • - kompetentas valsts institūcijas ir sniegušas informāciju par to, ka persona rada draudus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības veselībai;
 • - ES pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš pieprasa pastāvīgas uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu, ir uzturējies ārpus Latvijas Republikas ilgāk nekā sešus mēnešus gadā;
 • - pastāvīgās uzturēšanās apliecību pieprasa Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis un kuram ir bijis pamats atņemt Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa statusu;
 • - viņš pārmērīgi apgrūtina sociālās palīdzības sistēmu;
 • - vairs nepastāv šajos noteikumos minētie apstākļi, kas var būt par pamatu uzturēšanās tiesību piešķiršanai.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6