Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrsUzņēmumu reģistrs savu darbību uzsāka 1990. gada 1.decembrī- īsi pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, kad sākās aktīva privāto uzņēmumu dibināšana. Šajā laikā radās nepieciešamība izveidot institūciju uzņēmumu reģistrācijai, kas nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstīšanos un tās efektīvu uzraudzību. Iestāde savu darbību uzsāka Tieslietu ministrijas sastāvā.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā. Uzņēmu reģistra darbību galvenokārt regulē likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti.

Tā darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību, ko veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri. Galvenā valsts notāra pienākumus šobrīd pilda Ringolds Balodis.
Uzņēmumu reģistra nodaļas atrodas Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Saldū, Valmierā un Ventspilī.

Uzņēmumu reģistra funkcijas:
1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;
2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;
3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Uzņēmumu reģistrs sniedz šādus pakalpojumus:
- Reģistrē: uzņēmumus jeb uzņēmējsabiedrības (Īpaši noteikumi paredzēti uzņēmuma nosaukumam. Piemēram, tas jāveido neietverot maldinošas ziņas par uzņēmējdarbībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesisko formu vai arī par uzņēmējdarbības apjomu. Jāņem vērā arī, ka uzņēmuma nosaukums nav tulkojams.), masu informācijas līdzekļus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulāto mantiskās attiecības, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kā arī publiskās un privātās partnerības līgumus;
- Uzņēmu reģistrs veic šādu iestāžu reģistra vešanu: sabiedrisko organizāciju, komercreģistra, arodbiedrību reģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, šķīrējtiesu reģistra, politisko partiju reģistra, maksātnespējas reģistra, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.
- pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanai, grozījumu veikšanai un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
- aktos noteiktajā kārtībā apliecina personu parakstus (Personas parakstu apliecina tikai Latvijā reģistrētām fiziskajām personām un tiem juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas publiskajos reģistros. Apliecinot personas parakstu, Uzņēmumu reģistra amatpersona pārbauda parakstītāja identitāti un rīcībspēju. Uzņēmumu reģistra amatpersona, kas apliecina personas parakstu, par dokumenta saturu neatbild.) ;
- pārbauda Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītos vai ierakstīšanai pieteiktos nosaukumus (firmas) un šo ziņu aktualitāti;
- izskata un sagatavo atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem, sagatavo reģistrācijas lietu un Uzņēmumu reģistra lietvedības dokumentu atvasinājumus, kā arī nodrošina iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar reģistrācijas lietām;
- Uzņēmumu reģistrs veic arī starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu, kā arī kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu.

Ierakstu izdarīšana Uzņēmumu Reģistrā

Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus:
- pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu,
- tiesas nolēmumu,
- valsts pārvaldes iestādes lēmumu (tiesību subjekta darbības apturēšanas vai atjaunošanas gadījumā)
Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu, kurš stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās.

Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā. Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Uzņēmumu reģistra valsts notāru veikto darbību apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu, kurš pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Jāņem vērā, ka lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.

Statistika

Uzņēmu Reģistra vestajos reģistros reģistrēto subjektu skaits pēdējo mēnešu laikā ir strauji pieaudzis. Tā šogad līdz 31. maijam jau reģistrēti 262108 subjekti, no kuriem 179315 ir aktīvi, kamēr visa 2010. gada laikā reģistrēti 262004 subjekti, aktīvi-179271, savukārt 2009. gada laikā reģistrēti 261922, aktīvi- 179240.
Uzņēmumu reģistra veikto reģistrācijas darbību sadalījumā pa reģistriem vislielākā aktivitāte (augusta trešajā nedēļā) notikusi komercreģistrā- izdarītas 347 darbības, no tām veiktas 55 jauna subjekta reģistrācijas darbības. Salīdzinoši daudz ierakstu veikti arī komercķīlu, maksātnespējas un biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Uzņēmumu Reģistra ziņu tirdzniecība

Lai varētu nodarboties ar Uzņēmumu Reģistra ziņu tirdzniecību, nepieciešams iegādāties licenci. Šobrīd to ir izdarījušas Lursoft IT un Firmas.lv.

Uzņēmumu reģistra sniegtie maksas pakalpojumi

Samaksa par Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu pirms dokumentu iesniegšanas jāiemaksā Tieslietu ministrijas pamatbudžetā Uzņēmumu reģistram Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā. Ieņēmumus, kurus Uzņēmumu reģistrs saņem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izlieto atbilstoši attiecīgā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātajai apropriācijai.
Maksas pakalpojumu cenrādis atrodams Noteikumos par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tā piemēram, viena ieraksta izdarīšana kādā no reģistriem izmaksā LVL100,00. Izdruku no Uzņēmumu reģistra reģistriem tulkošana angļu, vācu un krievu valodā izmaksā LVL12,20, savukārt tāda pakalpojuma, kā iespēja piedalīties Uzņēmumu reģistra organizētajos semināros, noteiktā maksa ir LV 20,00.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6