Licence alkohola un tabaka tirdzniecībaiLiceneces saņemšana alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai

Šo jomu regulē “Alkohola aprites likums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.662. “Akcīzes preču aprites kārtība”, likums “Par akcīzes nodokli”.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja- licence. (Likums “Par akcīzes nodokli” uzskaita tos alkohola un tabakas izstrādājumu veidus, kuriem nepieciešama licence).
Ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem nepieciešama tikai alus mazumtirdzniecības licence. Licence dod tiesības veikt attiecīgās darbības tikai licencē norādītajā vietā. Licenci ir tiesības izmantot tikai personai, kurai tā ir izsniegta.

Nosacījumi, kas uzņēmējam jāievēro, veicot alkohola apriti mazumtirdzniecībā
Licence, lai ievestu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalstīm un pārdotu Latvijas Republikā

Licences izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija komercreģistrā reģistrētam komersantam:
- alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;
- alkololisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

Licences saņemšanas kārtība:
- dokumentus licences saņemšanai iesniedz komersanta amatpersona, kurai ir komercreģistrā reģistrētas paraksta tiesības vai komersanta amatpersonas pilnvarota persona;
- iesnieguma formas paraugs atrodams Ministru kabineta noteikumu Nr.662. “Akcīzes preču aprites kārtība” 7. un 8. pielikumā;
- iesniegumā licences saņemšanai norāda vēlamo licences saņemšanas veidu- papīra formā vai elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu noetikuiem par elektronisko dokumentu apriti); licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku;
- ja papildus piesaka alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecību novietnē, attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā ir atļauta uz laikposmu, kāds ir norādīts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos;
- iesniegumam pievieno šādus dokumentus: komercdarbībai izmantojamo vietu lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus, skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu licenci vairumtirdzniecībai, komersanta apliecinājums, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, ja iesniegumu iesniedz, licences saņemšanai alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē;
- Administrēšanas komisija izskata iesniegumus un izsniedz atļauju vai arī pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt licenci;
- Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas;
- Licenci var izmantot tikai tas komersants, kam tā izsniegta. Komersants nav tiesīgs to nodot citai personai;
- Atteikuma gadījumā iespējams iesniegt iesniegumu atkārtoti.

Licenci var neizsniegt šādos gadījumos:
- komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta attiecīgā licence vai tajā norādītais darbības vietas ieraksts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;
- komersants veicis komercdarbību ar akcīzes precēm bez attiecīgās licences;
- komersants vai komersanta izpildinstitūcijas amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;
- iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;
- komersants triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
- komersanta izpildinstitūcijā ir personas, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
- komersantam ir akcīzes nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un maksājumi noteiktajos termiņos tiek veikti;
- pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā iesniegumā norādāmā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti;
- darbības ar akcīzes precēm paredzētas vietās, kurās saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tās ir aizliegtas;
- nav samaksāta šajos noteikumos noteiktā valsts nodeva;

Licencēšanas komisija var apturēt vai anulēt licences darbību, ja netiek ievērotas noteiktās prasības.

Valsts nodevas likmes par licenču izsniegšanu

Par licenci tabakas izstrādājumu vairum¬tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:
- tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai – LVL 100 par katru tirdzniecības vietu;
- tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai – LVL 20 par katru tirdzniecības vietu;
- alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai – LVL 100 par katru tirdzniecības vietu;
- alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai – LVL 30 par katru tirdzniecības vietu;
- alus mazumtirdzniecībai – LVL 30 par katru tirdzniecības vietu;

Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas.
Ja speciālā atļauja (licence) netiek izsniegta, samaksāto valsts nodevu Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 15 dienu laikā pēc komersanta iesnieguma par valsts nodevas atmaksu saņemšanas.
Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.
Ja speciālo atļauju (licenci) anulē, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6