Vīza un darba atļaujaVīza ir noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā, bet tā pati par sevi nedod tiesības ieceļot Latvijas Republikā. 2007.gada 21.decembrī Latvija pievienojās Šengenas līgumam un kļuva par pilntiesīgu Šengenas līguma dalībvalsti. Līdz ar to ar Latvijas izsniegtu Šengenas vīzu ir iespējams ceļot arī uz citām Šengenas līguma dalībvalstīm.

Atvieglojumi vīzu jomā ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem.

- Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes loceklis, kurš nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, Latvijas vīzas pieprasīšanai nav vajadzīgs PMLP apstiprināts ielūgums (ja viņš iesniedz radniecību apliecinošus dokumentus un viņa ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana kopā ar ģimenes locekli- ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoni);
- Ja persona, kas nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, ceļo kopā ar ģimenes locekli- ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoni (ja tas nav Latvijas pilsonis)-, viņamvīzu var izsniegt robežkontroles punktos;
- Valsts nodeva nav jāmaksā par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes locekļiem, kuri nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoņi, un kuru ieceļošana saistīta ar uzturēšanās atļaujas saņemšanu reizē ar ģimenes locekli-ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsoni (ja tas nav Latvijas pilsonis);
- Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices pilsoņa (ja tas nav Latvijas pilsonis) ģimenes loceklis, kurš nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices pilsonis, var ieceļot Latvijas Republikā bez vīzas un uzturēties līdz 90 dienām, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja viņam ir kādā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Atvieglojumi vīzu jomā Krievijas Federācijas pilsoņiem

2007.gada 1.jūnijā spēkā stājas Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas paredz vienkāršotu tranzīta un īstermiņa ieceļošanas vīzu izsniegšanas kārtību Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Nolīgums nereglamentē jautājumus, kas attiecas uz:
- atteikumu piešķirt vīzu;
- ceļošanas dokumentu atzīšanu;
- pierādījumiem par pietiekamiem iztikas līdzekļiem;
- ieceļošanas aizliegumu;
- izraidīšanas pasākumiem.

Saskaņā ar Nolīgumu KF pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, var bez vīzasieceļot Latvijas teritorijā, izceļot no tās vai šķērsot to tranzītā. Minētie pilsoņi var uzturēties valstī ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

Nolīgums nosaka šādus būtiskākos atvieglojumus:
- 11 kategoriju personām noteikta vīzas izsniegšana saskaņā ar vienkāršotu kārtību (bez PMLP apstiprināta ielūguma);
- 8 kategoriju personām var tikt izsniegtas daudzkārtējās ieceļošanas vīzas(ar derīguma termiņu līdz 1, 2 un 5 gadiem), ja iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja joprojām ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai;
- maksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu– 35 EUR vai 70 EUR; 9 kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu 35 EUR apmērā;
- uzturēšanās termiņa pagarināšana ārkārtas apstākļos;
Lēmumu par vīzas pieprasījumu pieņem 10 kalendārajās dienās no dienas, kad saņemts pilnībā aizpildīts vīzas pieprasījums (anketa) un visi vīzas izsniegšanai nepieciešamie dokumenti.

Atsevišķos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var pagarināt līdz 30 dienām, jo īpaši, ja vajadzīga papildu pārbaude.

Steidzamos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var samazināt līdz 3 dienām vai mazāk.

Eiropas Savienība ir noslēgusi nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar Krieviju, Ukrainu,Moldovu, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Albāniju, Gruziju un Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju.
Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu reglamentēšādus jautājumus:
- personu kategorijas, uz kurām attiecas vienkāršota vīzu izsniegšana;
- personu kategorijas, kurām var tikt izsniegtas daudzkārtējās vīzas;
- iesniedzamie pamatojuma dokumenti noteiktām personu kategorijām;
- samaksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu un personu kategorijas, kas ir atbrīvotas no samaksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu;
- vīzu režīms diplomātisko pasu turētājiem.

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu nereglamentēšādus jautājumus:
- atteikums izsniegt vīzu;
- ceļošanas dokumentu atzīšana;
- pierādījumi par pietiekamiem iztikas līdzekļiem;
- ieceļošanas aizliegums;
- izraidīšanas pasākumi.

Kur vīzu iespējams saņemt?

- Vīzu pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams saņemt Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī, kas ir kompetenta izskatīt vīzas pieteikumu. Šengenas vīzas ceļošanai uz Latviju izsniedz arī citu Šengenas lūguma dalībvalstu pārstāvniecības, ar kurām ir noslēgtas speciālas vienošanās par pārstāvību.
- Tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos vīzu var pieprasīt Latvijas Republikas valsts robežkontroles punktos.
- Uzturēšanās termiņu Latvijā ārzemnieki var pagarināt tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos. Dokumentus var iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā Čiekurkalna 1.līnijā 1 vai jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā ārpus Rīgas.
Lidostas tranzītvīzas izsniedz tikai Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs Algotu darbu Latvijā ārzemnieks var strādāt vīza un darba atļauja. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijas Republikā.

Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar regulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja.

Vīzas saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- Derīgs ceļošanas dokuments;
- Aizpildīta un parakstīta vīzas anketa;
- Fotogrāfija;
- Dokumenti, kas apliecina, ka ārzemniekam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi;
- Dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārzemniekam ir veselības apdrošināšanas polise;
- Dokumenti, kas pamato ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un vietu. Uzturēšanās vietu un mērķi ārzemniekam nav jāpamato, ja viņam ir Pārvaldē apstiprināts ielūgums (ielūgums derīgs 6 mēnešus no apstiprināšanas datuma) vai uzaicinājums;
- Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6