Licence, lai ievestu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalstīm un pārdotu Latvijas RepublikāSaskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 12.punktu, lai ievestu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalstīm un pārdotu Latvijas Republikā, nepieciešama speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm. Šāda veida licences tiek izsniegtas tikai komercreģistrā reģistrētam komersantam (MK noteikumu Nr.662 14.punkts). Komercdarbību ar akcīzes precēm var veikt, ja ir kāda no izvēlētajām licencēm: 1) licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai dod tiesības iegādāties realizācijai alkoholisko dzērienus no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai no komersanta, kuram ir licence alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai; 2) licence alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai ļauj realizēt preci citam Latvijas Republikas vairumtirgotājam vai mazumtirgotājam; 3) reģistrēta saņēmēja licence dod tiesības ievest akcīzes preces atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā no ES apstiprināta akcīzes noliktavas turētāja un tās pārdot komersantiem, kuriem ir mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības licence; 4) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai licence dod tiesības strādāt atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā: saņemt, nosūtīt, uzglabāt un marķēt akcīzes preces, tās realizējot komersantiem, kuriem ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības licence. Licenci alkoholiskos dzērienus realizācijai iespējams saņemt šādos veidos: ja komersantam ir mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības licence: a) – jāreģistrējas VID Akcīzes pārvaldē kā akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotājam (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.307 “Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība” 4.punkts); - jāiesniedz VID Akcīzes pārvaldē iesniegumu par vienreizējā nodrošinājuma apliecības piešķiršanu īslaicīgi reģistrētam saņēmējam un nodrošinājumu (iespējamā akcīzes nodokļa parāda apmērā) (Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.302 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” 34.punkts); - jāsaņem VID Akcīzes pārvaldē akcīzes nodokļa markas un jānosūta tās uz attiecīgo ES dalībvalsti nomarķēt alkoholiskos dzērienus; - jāsaņem akcīzes preces uz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības licencē norādīto vietu; b) noslēdzot līgumu ar kādu no akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā, lai tā saņemtu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalsts un veiktu to marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām (MK noteikumu Nr.662 92.punkts); c) saņemot akcīzes preces, kuras jau nodotas patēriņam ES dalībvalstī, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no ES dalībvalsts jāiesniedz VID informācija saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.957 “Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība” 1.pielikumu par akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam citā ES dalībvalstī, un jāsamaksā akcīzes nodoklis vai jāiesniedz atbilstošs vienreizējais nodrošinājums (MK noteikumu Nr.957 7.punkts). VID Akcīzes pārvaldē jāsaņem akcīzes nodokļa markas un jānosūta tās uz attiecīgo dalībvalsti nomarķēt saņemamos alkoholiskos dzērienus; ja komersantam ir reģistrēta saņēmēja licence: - jāreģistrējas VID Akcīzes pārvaldē kā akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotājam; - jāiesniedz VID Akcīzes pārvaldē iesniegumu par vispārējā nodrošinājuma apliecības piešķiršanu reģistrētam saņēmējam un nodrošinājumu (viena mēneša iespējamā akcīzes nodokļa parāda apmērā, bet ne mazāku par Ls 5000) (MK noteikumu Nr.302 38.punkts, 42.1.apakšpunkts, 43.punkts); - jāsaņem VID Akcīzes pārvaldē akcīzes nodokļa markas un jānosūta tās uz attiecīgo ES dalībvalsti nomarķēt alkoholiskos dzērienus; - jāsaņem alkoholiskie dzērieni uz licencē reģistrēta saņēmēja darbībai norādīto vietu; ja komersantam ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai licence: - jāreģistrējas VID Akcīzes pārvaldē kā akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotājam; - jāiesniedz VID Akcīzes pārvaldē iesniegumu par vispārējā nodrošinājuma apliecības piešķiršanu apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un nodrošinājumu (viena mēneša iespējamā akcīzes nodokļa parāda apmērā, bet ne mazāku par Ls 10000) (MK noteikumu Nr.302 38.punkts, 42.1.apakšpunkts); - jāsaņem VID Akcīzes pārvaldē akcīzes nodokļa markas; - jāsaņem alkoholiskie dzērieni akcīzes preču noliktavā, kur to pēc saņemšanas marķē ar akcīzes nodokļa markām.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6