Konsultējies ar mūsu speciālistiem

Konsultācija audita lietās

Mēs sniedzam konsultācijas klientiem jautājumos, kas saistīti ar uzņēmumu iekšējo kontroli un iekšējo auditu, kā arī veicam uzņēmuma iekšējā audita procedūras. Mūsu pakalpojumu izmantošana nodrošina neatkarīgas audita procedūras, un ļauj izvairīties no interešu konflikta uzņēmuma iekšienē.

Iekšējais auditors novērtē uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas darbu. Efektīva iekšējās kontroles sistēma sniedz uzņēmuma vadībai pārliecību par to, ka izvirzītie mērķi tiek sasniegti, finanšu pārskati ir patiesi un tiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Iekšējais audits

Mēs veicam pilnu iekšējo auditu vai atsevišķas iekšējā audita procedūras: novērtējam riskus, sagatavojam stratēģiskos un ikgadējos iekšējā audita procedūru plānus, veicam atbilstības, darbības vai sistēmu auditu, sagatavojam ziņojumus, sniedzot kopsavilkumu par konstatētajiem jautājumiem un riskiem, kā arī sniedzam rekomendācijas šo risku novēršanai.

Publiskā sektora iestādēm mēs piedāvājam gada pārskata un darījumu atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudi.

Konsultācijas iekšējā audita un iekšējās kontroles jautājumos

Mēs konsultējam iekšējos auditorus iekšējā audita funkciju izveides jautājumos, kā arī sniedzam klientiem padomus stratēģisko un ikgadējo plānu sagatavošanas, audita plānošanas, tā veikšanas, dokumentēšanas un pārskatu sagatavošanas jautājumos.

Mēs konsultējam uzņēmumu vadību iekšējās kontroles sistēmas jautājumos, kas balstīta uz pieciem būtiskākajiem komponentiem – kontroles vide, risku izvērtēšana, kontroles procedūras, informācijas aprite un uzraudzība.

Mēs piedāvājam konsultācijas iekšējās kontroles procedūru izstrādē.

Risku novērtējums

Mēs palīdzam nodrošināt atbilstošu risku vadību: sniedzam apmācības riska novērtēšanas jautājumos un, sadarbībā uzņēmumu vadību, veidojam risku novērtēšanas darba grupas. Struktūru riski un darbības riski tiek identificēti, izvērtējot sekojošus risku aspektus: risku atklāšanās varbūtība, to atklāšanas būtiskums un iekšējās kontroles procedūru atbilstība. Darba rezultātā mēs sagatavojam ziņojumu, kurā sniegts identificēto risku saraksts, saskaņā ar identificēto risku būtiskuma pakāpi, kā arī sniedzam rekomendācijas risku minimizēšanai.

Mēs sniedzam pakalpojumus latviešu, angļu un krievu valodās mutiski un rakstiski.

Pakalpojumi tiek sniegti sadarbojoties dažādām nodaļām (finanšu, nodokļu un juridisko), un tas ļauj klientam piedāvāt vislabāko komplekso risinājumu.