List 2

Otrais saraksts

Gadījumos, kad ES pilsonis pārceļas uz dzīvi Latvijā, viņam jāsaņem Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība (turpmāk – reģistrācijas apliecība). Kopā ar viņu reģistrācijas apliecību var saņemt ģimenes loceklis. ES pilsoņa ģimenes loceklis ir: – ES pilsoņa laulātais; – ES pilsoņa vai viņa laulātā radinieks taisnā lejupējā līnijā, kas nav sasniedzis 21…

Uzturēšanās atļaujas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) no 2012.gada 2. aprīļa līdzšinējo uzturēšanās atļaujas ielīmes vietā izsniedz uzturēšanās atļauju plastikāta kartes veidā. Līdz šim uzturēšanās atļauja tika ielīmēta ārzemnieka ceļošanas dokumentā (pasē), bet kopš plastikāta kartes ieviešanas, uzturēšanās atļaujas izsniedz kartes veidā bez ielīmes izdarīšanas pasē. Līdz ar to…

No 2004. gada 8. oktobra Latvijā ir iespējams dibināt jaunu komercsabiedrību – Eiropas sabiedrību (Societas Europaea, SE), kas drīkst pārcelt savu juridisko adresi no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību citā ES dalībvalstī. SE¬ var pārcelt ne tikai no Latvijas uz ES un otrādi,…

Latvijas nodokļu sistēmu ietekmē gan Latvijas likumdošana, gan Eiropas Savienības noteiktās prasības. Latvijas nodokļu sistēmu var raksturot kā vidēju, jo katrs nodokļu maksātājs budžetā vidēji iemaksā 30% savu ienākumu. Turklāt daudzpusīgā Latvijas nodokļu likmju, atvieglojumu un atlaižu sistēma ļauj ikvienam nodokļu maksātājam izraudzīties vislabvēlīgāko darbības un savu līdzekļu izmantošanas sektoru….

Autoprāvadājumu licences saņemšanu regulē: Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 250. “Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti”, MK noteikumi 120 ” Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu “ Kravas pārvadājumi ar autotransportu. • Kravas…

Uzņēmumu reģistrs savu darbību uzsāka 1990. gada 1.decembrī- īsi pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, kad sākās aktīva privāto uzņēmumu dibināšana. Šajā laikā radās nepieciešamība izveidot institūciju uzņēmumu reģistrācijai, kas nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstīšanos un tās efektīvu uzraudzību. Iestāde savu darbību uzsāka Tieslietu ministrijas sastāvā. Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas…

Liceneces saņemšana alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai Šo jomu regulē “Alkohola aprites likums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.662. “Akcīzes preču aprites kārtība”, likums “Par akcīzes nodokli”. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja- licence. (Likums “Par akcīzes nodokli” uzskaita tos alkohola un tabakas izstrādājumu veidus, kuriem nepieciešama…

Vīza ir noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā, bet tā pati par sevi nedod tiesības ieceļot Latvijas Republikā. 2007.gada 21.decembrī Latvija pievienojās Šengenas līgumam un kļuva par pilntiesīgu Šengenas līguma dalībvalsti. Līdz ar to ar Latvijas izsniegtu Šengenas vīzu ir iespējams ceļot arī uz citām Šengenas līguma dalībvalstīm. Atvieglojumi vīzu jomā…

Patenta mērķis ir izgudrotāja un patenta īpašnieka tiesību aizsardzība un izgudrotāju darbības veicināšana. Patents ir dokuments, kurš apstiprina tā īpašnieka tiesības uz patentā norādīto objektu saskaņā ar valsts likumiem. Patents uz izgudrojumu dod tā īpašniekam noteiktu laiku ekskluzīvas tiesības  šo izgudrojumu izmantot, tiesības aizliegt tā izmantošanu citiem (izņēmuma tiesības). Bez…

Maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, lai atjaunotu maksātnespējas subjekta maksātspēju un aizsargātu kreditoru kopuma intereses, piemērojot izlīgumu vai sanāciju un aizsargātu kreditoru kopuma intereses, piemērojot bankrota procedūru. Maksātnespējas pazīmes Maksātnespējas procesa pieteikumu attiecībā uz parādnieku var iesniegt, ja ir kāda no šādām maksātnespējas procesa pazīmēm: 1) piemērojot piespiedu…