LR UR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Uzņēmumu reģistrs savu darbību uzsāka 1990. gada 1.decembrī- īsi pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, kad sākās aktīva privāto uzņēmumu dibināšana. Šajā laikā radās nepieciešamība izveidot institūciju uzņēmumu reģistrācijai, kas nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstīšanos un tās efektīvu uzraudzību. Iestāde savu darbību uzsāka Tieslietu ministrijas sastāvā.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā. Uzņēmu reģistra darbību galvenokārt regulē likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti.

Tā darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību, ko veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri. Galvenā valsts notāra pienākumus šobrīd pilda Ringolds Balodis.
Uzņēmumu reģistra nodaļas atrodas Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Saldū, Valmierā un Ventspilī.

Uzņēmumu reģistra funkcijas:

Uzņēmumu reģistrs sniedz šādus pakalpojumus:

Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus:

Buying existing business has its own advantages and disadvantages. Existing business already has client base, easier to acquire the financing and receive back investment, already developed in marketing sphere. Disadvantages are that it is sometimes impossible to check all history of deals of company and find out why the owner is selling his running business.

Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā. Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Uzņēmumu reģistra valsts notāru veikto darbību apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu, kurš pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Jāņem vērā, ka lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.

Statistika

Uzņēmu Reģistra vestajos reģistros reģistrēto subjektu skaits pēdējo mēnešu laikā ir strauji pieaudzis. Tā šogad līdz 31. maijam jau reģistrēti 262108 subjekti, no kuriem 179315 ir aktīvi, kamēr visa 2010. gada laikā reģistrēti 262004 subjekti, aktīvi-179271, savukārt 2009. gada laikā reģistrēti 261922, aktīvi- 179240.
Uzņēmumu reģistra veikto reģistrācijas darbību sadalījumā pa reģistriem vislielākā aktivitāte (augusta trešajā nedēļā) notikusi komercreģistrā- izdarītas 347 darbības, no tām veiktas 55 jauna subjekta reģistrācijas darbības. Salīdzinoši daudz ierakstu veikti arī komercķīlu, maksātnespējas un biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Uzņēmumu Reģistra ziņu tirdzniecība

Lai varētu nodarboties ar Uzņēmumu Reģistra ziņu tirdzniecību, nepieciešams iegādāties licenci. Šobrīd to ir izdarījušas Lursoft IT un Firmas.lv.

Uzņēmumu reģistra sniegtie maksas pakalpojumi

Samaksa par Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu pirms dokumentu iesniegšanas jāiemaksā Tieslietu ministrijas pamatbudžetā Uzņēmumu reģistram Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā. Ieņēmumus, kurus Uzņēmumu reģistrs saņem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izlieto atbilstoši attiecīgā gada likumā par valsts budžetu apstiprinātajai apropriācijai.
Maksas pakalpojumu cenrādis atrodams Noteikumos par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tā piemēram, viena ieraksta izdarīšana kādā no reģistriem izmaksā LVL100,00. Izdruku no Uzņēmumu reģistra reģistriem tulkošana angļu, vācu un krievu valodā izmaksā LVL12,20, savukārt tāda pakalpojuma, kā iespēja piedalīties Uzņēmumu reģistra organizētajos semināros, noteiktā maksa ir LV 20,00.