Tiesību aizsardzība

Patenta seņemšana

Patenta mērķis ir izgudrotāja un patenta īpašnieka tiesību aizsardzība un izgudrotāju darbības veicināšana.

Patents ir dokuments, kurš apstiprina tā īpašnieka tiesības uz patentā norādīto objektu saskaņā ar valsts likumiem. Patents uz izgudrojumu dod tā īpašniekam noteiktu laiku ekskluzīvas tiesības  šo izgudrojumu izmantot, tiesības aizliegt tā izmantošanu citiem (izņēmuma tiesības).

Bez patenta īpašnieka atļaujas trešajām personām ir aizliegts:

Patents norāda izgudrojuma autoru un izgudrojuma prioritāti, apstiprina faktu, ka dotais risinājums ir atzīts par izgudrojumu.

Izgudrojums ir aizsargājams ar patentu, ja tas ir jauns, tam ir izgudrojuma līmenis un tas ir rūpnieciski izmantojams.

Svarīgi, lai izgudrojums būtu jauns, tas ir nav tehnikas līmeņa daļa un nav publiski pieejams vai lietojams. Protams, izgudrojumu var publiskot līdz patenta saņemšanai, tomēr tādā gadījumā pieteikums patenta saņemšanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc publiskošanas datuma. Izņēmums ir negodprātīga publicēšana pret patenta pieteicēju vai viņa tiesisko priekšteci.

Izgudrojuma objekts var būt ierīce, paņēmiens, viela, vielu kompozīcija, bioloģisks materiāls. Par izgudrojumiem Patentu likuma izpratnē neuzskata: atklājumus, zinātniskas teorijas un matemātiskas metodes; estētiskus risinājumus; plānus, intelektuālās darbības, komercdarbības vai spēļu noteikumus un paņēmienus, kā arī datorprogrammas; informācijas sniegšanas paņēmienus.

Patenta īpašnieks var nebūt izgudrotājs, tas nozīmē, ka viņam piederēs ekskluzīvas tiesības uz izgudrojuma lietošanu, neieskaitot tiesības uz autorību un vārdu, kas pieder tikai izgudrotājam. Tāda situācija ir plaši sastopama darba attiecības, kad darbinieks, kura darba pienākumos ir izgudrotāj darbība, pētniecība, projektēšana, konstruēšana vai tehnoloģiskās izstrādnes sagatavošana, rada izgudrojumu, bet tiesības uz patentu pieder darba dēvējam, ja darba līguma nav noteikts citādi. Darba devējs var savas tiesības īstenot 3 mēnešu laikā, pēc tam tiesības pāriet uz pašu izgudrotāju.

Persona, kas vēlas iegūt patentu uz izgudrojumu, iesniedz Patentu valdei patenta pieteikumu. Patenta pieteikumā ietver: