SIA dokumentu sagatavošana

Dokumentu sagatavošana

SIA dibināšanai un reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai nepieciešama šāda informācija:

Atkarībā no SIA dibinātāju vēlmēm var būt nepieciešama papildus informācija (piemēram, ja dibināji nolēmuši veidot padomi, tad ir nepieciešama informācija par padomes locekļiem).

Dibināšanas lēmums un līgums.

Pirmais solis SIA izveidošanā ir dibināšanas dokumentu sastādīšana. Atkarībā no tā, vai SIA ir viens vai vairāki dalībnieki, tiek sastādīts attiecīgi dibināšanas lēmums vai dibināšanas līgums. Dibināšanas līgumā vai lēmumā norāda vietu, kur sastādīts dokuments un datumu, kad tas sastādīts, tālāk – informācija par dibinātājiem. Gan dibināšanas lēmumam, gan līgumam ir vairākas sadaļas, kuras var atšķirties no šeit minētajām sadaļām, tādēļ raksturojam tipiskākās no tām.

Pirmā sadaļa: Firma. Tajā tiek norādīta informācija par SIA firmu jeb nosaukumu. Pirms rakstīt izvēlēto nosaukumu dibināšanas dokumentos būtu ieteicams pārliecināties, vai tas nav pretrunā ar komerclikumā noteikto un vai tieši šo nosaukumu jau neizmanto kāda cita sabiedrība.

Otrā sadaļa: SIA pamatkapitāls. Šajā sadaļā norāda pamatkapitāla lielumu latos un cik kapitāla daļās tas ir sadalīts. Kapitāla daļu skaitu Jūs varat izvēlēties paši, svarīgi, lai vienas kapitāla daļas vērtība ir apaļš skaitlis, tas ir, pamatkapitālam jādalās ar kapitāldaļu skaitu.

Trešā sadaļa: Pamatkapitāla apmaksa. Dibinātājs izvēlas, kādā veidā viņš veiks pamatkapitāla apmaksu. Būtu jāņem vērā likumā paredzētā iespēja pamatkapitālu apmaksāt ar mantisko ieguldījumu. Ja mantiskais ieguldījums nesasniedz 50% no pamatkapitāla apjoma un nav lielāks par LVL 4000, tad dibinātājs pats novērtē mantisko ieguldījumu. Būtu jāņem vērā arī iespēja pusi no pamatkapitāla apmaksāt viena gada laikā. Tas nozīmē ka jau šodien Jūs varat reģistrēt SIA ar LVL 1 + valsts nodevas. Piemērs: dibinātājs veic pamatkapitāla apmaksu LVL 999 apmērā, iemaksā LVL 1 bankas kontā un LVL 1000 apmaksā gada laikā no SIA reģistrēšanas brīža.

Ceturtajā sadaļā tiek aprakstīts katram dibinātājam piederošo kapitāla daļu skaits. Vajadzētu arī norādīt, kāda ir kopējā daļu vērtība katram dibinātājam.

Piektā sadaļā norāda SIA dibināšanas pieļaujamo apmēru.

Sestā sadaļa ir īpašie pienākumi, kas piešķirti kādai personai. Šajā daļā būtu jānorāda, kura persona ir pilnvarota atvērt bankā pagaidu kontu. Ir iespēja pilnvarot trešo personu iesniegt un saņemt dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Septītā sadaļā norāda valdes sastāvu.

Astotajā sadaļā norāda padomes sastāvu. Dibinātājs var izvēlēties, vai SIA būs vai nebūs padome.

Statūti

Svarīgs dokuments ir SIA Statūti. Kā jebkuram dokumentam, arī statūtiem obligāti jānorāda sastādīšanas vieta un datums. SIA statūti kā ļoti svarīgs dokuments var būt plaši aprakstīti un ar ļoti daudzām sadaļām, vai arī salīdzinoši īsi. Viss ir atkarīgs no uzņēmuma darbības specifikas un dibinātāja vēlmēm. Mēs piedāvājam aplūkot statūtu tipiskāko formu.

Statūtu pirmajā sadaļā norāda sabiedrības firmu jeb nosaukumu. Būtu vēlams rakstīt sabiedrības pilnu firmu, tas ir, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nosaukums”.

Otrā sadaļa: SIA pamatkapitāls. Šeit līdzīgi kā dibināšanas lēmumā norāda pamatkapitāla lielumu latos un cik kapitāla daļās tas ir sadalīts.

Trešā sadaļas nosaukums ir dalībnieku sapulce. Šeit Jūs varat norādīt, par kādiem jautājumiem lemttiesīga ir vienīgi dalībnieku sapulce, tādējādi ierobežojot valdes pilnvaras. Piemēram, tikai dalībnieku sapulce ir tiesīga lemt par nekustamā īpašuma iegādi vai arī slēgt darījumus lielākus par noteiktu summu. Šādi ierobežojumi ir lietderīgi, ja dibinātājs pats aktīvi nepiedalās SIA pārvaldē, t.i., nav valdes sastāvā.

Ceturtā sadaļa: SIA izpildinstitūcija. Šajā sadaļā ir jānorāda, no cik valdes locekļiem sastāv sabiedrības valde, vai valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai tikai kopā. Tādējādi Jūs varat ierobežot kāda konkrēta valdes locekļa pilnvaras. Piemēram, Jūs esat divi valdes locekļi. Sev Jūs paredzat iespēju sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, bet otram valdes loceklim tikai kopā ar Jums.

Paziņojums par juridisko adresi

Šo dokumentu sastāda SIA valde un tajā tiek norādīta SIA juridiskā adrese, kurā atrodas SIA valde. Nepieciešama rakstiskā nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana.