Gada deklarāciju sastādīšana

Gada pārskatā ietilpst:
- divi pamata pārskati – Bilance un Peļņas un zaudējumu aprēķins;
- naudas plūsmas pārskats;
- vadības ziņojums;
- grāmatvedības sistēmas un lietoto grāmatvedības metožu apraksts;
- dažādi pielikumi, paskaidrojumi un atšifrējumi, kas palīdz precīzāk attēlot un izprast uzņēmuma stāvokli un darbības rezultātus, kā arī pašā Gada pārskatā sniegto informāciju.