Nerezidenti un to dondarbināšana

Ārzemnieku nodarbināšana Latvijā

Ja darba devējs Latvijā nevar atrast sev piemērotu darbinieku, viņam ir tiesības nodarbināt ārzemnieku. To var darīt:

Ārzemnieku var nodarbināt, pamatojoties:

Ja darba devējs Latvijā vēlas nodarbināt ārzemnieku, noslēdzot darba līgumu, viņam ir Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē jāpiesaka brīvu darba vietu un pēc pieteikšanas tai ir jābūt brīvai ne mazāk par mēnesi līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam.

Darba atļauju ārzemniekam izsniedz Pārvalde:

Svarīgi ievērot šādus 2010.gada 21.jūnija MK noteikumu Nr.553 punktus:

  1. Ja komersants, kurš atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” uzskatāms par darba devēju (turpmāk – darba devējs), ir paredzējis nodarbināt ārzemnieku (izņemot šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētos ārzemniekus), noslēdzot darba līgumu, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) filiālē piesaka brīvu darba vietu, un pēc pieteikšanas tai ir jābūt brīvai ne mazāk par mēnesi līdz dienai, kad darba devējs vēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvaldē), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam.
  2. Ja ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu, brīva darba vieta aģentūrā nav jāpiesaka.
  3. Ja ārzemnieku plāno nodarbināt pie vairākiem komersantiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena komersanta, darba atļauja nepieciešama katram darba veidam.

Ja darbinieks nosūtīts veikt darbu Latvijā, tad neatkarīgi no darba līgumam un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināmi darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darba koplīgumos, kuri atzīti par vispārsaistošiem.