Garantija un likumi

Kas ir garantija

Vārds “garantija” sadzīviskā izpratnē atšķiras no Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – Likums) sniegtā šī vārda skaidrojuma un tādēļ bieži vien patērētājs pat nemēģina pilnībā izmantot savas tiesības.

Likumā noteikts, ka vienlaicīgi ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos patērētājs iegūst tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par neatbilstību līguma noteikumiem. Šīs tiesības patērētājs iegūst pat tad, ja pārdevējs par to neinformē, vai norāda, ka patērētājam šādas tiesības ir uz laiku, kas mazāks par diviem gadiem vai vispār nav šādu tiesību.

Likums nosaka, ka „Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam ”.

Garantija dodama rakstveidā, tai jābūt brīvi pieejamai pirms preces iegādāšanās vai pakalpojuma saņemšanas, un tajā skaidri norādāmi nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, kā arī garantijas termiņš – laika posms, uz kuru attiecināta garantija, garantijas devēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds, adrese. Garantijā arī jānorāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē. Ja garantija neatbilst šīm prasībām, tas neietekmē garantijas derīgumu un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai garantija tiktu izpildīta.

Garantija ir papildu saistības, kuras uzņemas tās devējs. Likums patērētājiem paredz tiesības pieteikt pretenziju par nekvalitatīvu preci/pakalpojumu noteiktā laikā pēc preces iegādes/pakalpojuma saņemšanas.

Svarīgi arī zināt, ka garantiju nevar pieprasīt – tā ir pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja brīvprātīgs apsolījums, tādēļ vienai un tai pašai precei dažādos veikalos var būt dažādi garantijas nosacījumi.

Patērētājam ir tiesības pieprasīt, lai pārdevējs dod iespēju iepazīties ar preces garantijas dokumentu pirms preces iegādes.

Garantija tiek dota tikai rakstveidā un tā ir ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas Likumā un citos normatīvajos aktos.

Saskaņā ar garantijas definīciju, par garantiju nebūs uzskatāms neviens apsolījums, kas dod patērētājam mazāk tiesības nekā noteikts likumā. Ļoti izplatīta ir šāda prakse apavu tirdzniecībā – kā milzīga labvēlība tiek pasniegtas garantijas, norādot tikai termiņu, mēneša, divu mēnešu garumā. Tā ir patērētāju maldināšana. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu šāda prakse ir aizliegta – minētais apsolījums nav garantija, jo saskaņā ar likumu patērētājs prasījumu var pieteikt divu gadu laikā.

Patērētāju interesēs ir noskaidrot:

Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rakstisks vai mutisks paziņojums, ka garantija patērētāja izvēlētai precei vai pakalpojumam ir divi gadi, nav garantija atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, jo jau likumā Jums ir noteiktas tiesības divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma trūkumiem.

Garantija ir saistoša tikai tās devējam, tāpēc apsolītais garantijas termiņš, kas ir garāks par Likumā noteikto 2 gadu termiņu, ir saistošs. Savukārt garantija nebūs saistoša trešajām personām, kas to nav izdevusi.