Valsts Ieņēmumu Dienests un uzņēmums

Uzņēmumu sadarbība ar VID

Katra uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību, kurā uzskatāmi jāatspoguļo visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katras pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.
Grāmatvedību Latvijā regulē likums „Par grāmatvedību”. Grāmatvedības formu nosaka „Gada pārskatu likums”.

Uzņēmumi, uz kuriem attiecas gada pārskatu likums, kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un sastāda uzņēmumu gada pārskatu par katru taksācijas gadu. Z/S, IU un IK, uz kuriem neattiecas gada pārskatu likums, var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā- aizpildot ieņēmumu un izdevumu žurnālu. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ir jāiekārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls.

Grāmatvedību var kārtot speciāli tam nolīgts grāmatvedis (jāslēdz darba līgums), kāda grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas firma (jāslēdz uzņēmuma līgums) vai pats uzņēmuma vadītājs, ja normatīvais regulējums to pieļauj. Svarīgākais, pirms uzsākt uzņēmuma darbību, ir jānoskaidro, kādas atļaujas, licences un citi dokumenti nepieciešami tā likumīgai darbībai. Visērtāk ir griezties VID, kur iespējams iegūt šo informāciju.

Lai veicinātu sadarbību ar nodokļu maksātājiem, VID ir izveidojis mājas lapu www.vid.gov.lv., kurā ir ievietoti visi nepieciešamie ar nodokļiem saistītie normatīvie akti un metodiskie norādījumi, ir iespējams rakstiski uzdot jautājumus VID konsultantiem. Mājas lapā ir publicētas nodokļu deklarāciju un iesniegumu veidlapas.

Uzņēmējiem saskaņā ar nodokļu likumiem ir jāaprēķina nodokļi un jāiemaksā valsts budžetā, atbilstoši ieņēmumu dienestā iesniegtajām deklarācijām un pārskatiem. Nodokļu deklarācijas uzņēmēji var iesniegt rakstiski, bet, lai atvieglotu darbu gan uzņēmējiem, gan VID, ir ieviesta elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). To var izmanot no jebkuras vietas pasaulē, kur ir interneta pārklājums. Lai kļūtu par EDS lietotāju, uzņēmuma vadītājam ir jāaizpilda līgums un iesnieguma forma, kas jāiesniedz VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēšanas daļas klientu apkalpošanas centrā personīgi, vai izmantojot VAS “Latvijas Pasta” vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegto e-paraksta viedkarti un jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS. Pēc līguma noslēgšanas ar VID, turpmāk visas nodokļu deklarācijas, izmaiņas uzņēmuma reģistrācijas datos, iesniegumus var iesniegt VID elektroniski. Nosūtot pirmo dokumentu, iegūst elektronisko parakstu, kam ir juridisks spēks.

EDS ir obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību institūcijām. Pārējām juridiskajām personām deklarācijas un pārskati jāiesniedz ar EDS palīdzību, izņemot gadījumus, ja uzņēmums atrodas teritorijā, kurā nav interneta tīkla pārklājuma. Fiziskām personām pārskati būs jāiesniedz ar EDS starpniecību sākot ar 2014. gada 1.janvāri. Saeimā tiek virzīts likumprojekts, kas noteiks sākot ar 2012. gada 1. janvāri pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju iesniegšanu tikai elektroniskā formā.

Elektroniski iesniedzami šādi pārskati un deklarācijas:

Nodokļu maksātājiem EDS dod iespēju sadaļā NMDS redzēt norēķinu ar budžetu stāvokli, kas ļauj pārliecināties, vai ir parāds budžetam vai nodokļu pārmaksas

Sadarbība. VID konsultanti apmāca nodokļu maksātājus lietot EDS. Klientu apkalpošanas centros regulāri (reizi mēnesī) rīko bezmaksas seminārus gan jaunajiem nodokļu maksātājiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kuros apmāca nodokļu maksātājus nodokļu uzskaites un deklarēšanas jautājumos un informē par aktuālām izmaiņām normatīvajos aktos. Ir iespēja saņemt konsultācijas pa VID informatīvo tālruni 1898, kā arī saņemt personīgas konsultācijas klientu apkalpošanas centros. Konsultācijas klientu apkalpošanas centros tiek sniegtas bez maksas.

Buying existing business has its own advantages and disadvantages. Existing business already has client base, easier to acquire the financing and receive back investment, already developed in marketing sphere. Disadvantages are that it is sometimes impossible to check all history of deals of company and find out why the owner is selling his running business.