Juridiskie pakalpojumi

Juridiskais birojs ”Rezidents” piedāvā juridiskos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām dažādās tiesību sfērās.

Civiltiesības:
Līgumu sagatavošana, labošana, saskaņošana un analīze:
īres līgumi;
nomas līgumi;
ķīlas līgumi un rokas naudas līgumi;
dāvinājuma līgumi;
patapinājuma līgumi;
uzņēmuma līgumi;
pirkšanas pārdošanas līgumi;
maiņas līgumi;
glabāšanas līgumi;
aizdevuma līgumi;
līgumi par sadarbību;
jebkuri citi līgumi.
Darījumi ar nekustamo īpašumu.
Prasības pieteikumi , apelācijas un kasācijas sūdzības.
Parādu piedziņa tiesas kartībā.
Zaudējumu atlīdzības piedziņa.

Administratīvas tiesības:
Valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu pārsūdzēšana.
Atlīdzības piedziņa par morālo kaitējumu.
Palīdzība ārvalstnieku reģistrācijai un uzturēšanas atļauju saņemšanai.
Palīdzība vīzu, ielūgumu un darba atļauju noformēšanai.

Ģimenes tiesības:
Laulības līgumu sastādīšana.
Prasības pieteikumi par laulības šķiršanu un mantas sadali.
Prasības pieteikumi par uzturlīdzekļu (alimentu) piedziņu.
Palīdzība juridisko faktu konstatēšanā (fizisko personu radniecība, laulības reģistrācija u.c. fakti).

Darba tiesības:
Darba līgumu sastādīšana un analīze.
Palīdzība darba strīdu risināšanā.
Prasības pieteikumi par atjaunošanu darbā un atlīdzības piedziņu.

Komerctiesības:
Dokumentu sagatavošana uzņēmumu reģistrācijai.
Izmaiņu veikšana Uzņēmumu reģistrā.
Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana.
PVN maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā.
Dažādu līgumu, vienošanos un citu dokumentu sagatavošana un analīze.

Mantojuma tiesības:
Palīdzība mantojuma sadalē.
Testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesas ceļā.
Palīdzība mantojuma lietai nepieciešamo dokumentu saņemšanā.
Palīdzība testamentu sastādīšanā.