Licence aptiekas atvēršanaiAptieku darbību Latvijā regulē Farmācijas likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 288. “Aptieku darbības noteikumi” un citi uz Farmācijas likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

Latvijā ir iespējams atvērt 3 veidu aptiekas, kuras iedala atkarībā no to darbības veidu un ierobežojumiem, kas noteikti to darbībā:
1. Vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas.
• Tajās atļauts fasēt zāles. Šādas darbības atļauts tikai aptieku filiālēs, kurās ir farmaceits.
• Fasēt zāles saskaņā ar ārsta vai praktizējoša veterinārārsta izrakstītas receptes un ārstniecības iestādes vai veterinārmedicīnas aprūpes iestādes raktveidā izteikta pieprasījuma saņemšanas. Šādas darbības atļautas tikai aptieku filiālēs, kurās ir farmaceits.
• Izsniegt zāles, ja saņemta ārsta vai praktizējoša veterinārāsta recepte vai praktizējošan veterinārārtsa raktveidā izteiktas atļaujas saņemšana
• izplatīt medikamentus ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām, fiziskām personām. 2. Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas.
• Tajās atļauts fasēt zāles
• Izgatavot zāles saskaņā ar ārstniecības iestāžu pieprasījumiem
• Izplatīt medikamentus ārstniecības iestādēm
• Īpaši jāievēro nosacījums, ka šādām aptiekām aizliegts izplatīt medikamentus fiziskām personām. 3. Veterinātās aptiekas.
• Tām atļauts izplatīt recepš un bezrecepšu veterinārās zāles.
• Izplatīt dzīvnieku aprūpei paredzētās preces un veterinārmedicīnā izmantojamos instrumentus un preces.
• izsniegt recepšu veterinārās zāles pēc praktizējoša veterinārārsta izrakstītas receptes vai rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
• Jāievēro, ka izgatavot veterinārās zāles ir atļauts tikai farmaceitam.
• Aptiekām atļauts fasēt veterinārās zāles.

Aptieku (ne veterināro) var izveidot kā:
 farmaceita praksi
 koppraksi (Civillikumā sauktā “sabiedrības”)
 kaptālsabiedrību (Jāievēro, ka ne mazāk kā 50% no kapitālsabiedrības kapitāla daļām jeb akcijām ir jāpieder farmaceitam vai arī ne mazāk kā pusei no kapitālsabiedrības valdes jeb izpildinstitūcijas locekļiem ir jābūt sertificētiem farmaceitiem)

Aptieku var izveidot farmaceita asistents:
• jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai jānodibina kapitālsabiedrība
• jāievēro nosacījums, kas novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur aptieku vēlas izveidot, iedzīvotāju skaits nedrīkst pārsniegt 4000 un 5 kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Tomēr šis noteikums neattiecas uz personām, kas slēdz darba līgumu ar sertificētu farmaceitu.
• kapitālsabiedrības veidā aptieka var darboties, ja vismaz 50% kapitālsabiedrības kapitāla daļu (akciju) pieder farmaceita asistentam.
• aptiekas darbībai izsniedz apeciālu atļauju- licenci uz 5 gadiem

Aptieka drīkst atvērt filiāles. Vispārēja tipa aptiekas filiāli drīkst atvērt novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Filiāles nosaukumā norāda aptieku, kura atvērusi šo filiāli.

Visu aptieku darbības uzsākšana:
 jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošas telpas, aprīkojumu, iekārtas
 personālu
 saņemt speciālu atļauju (licenci) aptiekas atvēršanai

Aptieku, kuras nav veterinārās aptiekas, vada un pa tās darbību atbild aptiekas vadītājs- persona, kura ir saņēmusi farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.
Farmaceitam un farmaceita asistentam, kurš strādā aptiekā jāreģistrējas Latvijas Farmaceitu biedrībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un jāievēro ētikas kodekss, ko apstiprinājuis Latvijas Farmaceitu biedrība.
Farmaceits un farmaceita asistents
 kurš ieguvis izglītību valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts
 citās valstīs, saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuru personu diploms ir atzīts, lai uzsāktu pastāvīgu praksi aptiekā
vismaz 1 gads jānostrādā aptiekā farmaceita uzraudzībā.

Aptieka ir atbildīga:
 zāļu kvalitāti, kuras tā izplata;
 par farmaceitiskās aprūpes veikšanu;
 zāles atļauts iepirkt tikai no zāļu ražošanas uzņēmumiem, zāļu lieltirgotavām un aptiekām, noformējot attiecīgus pavaddokumentus;
 ārstniecības augus var iepirkt arī no fiziskajām personām, bet tos izplatīt drīkst tikai tad, ja ir saņemta attiecīga Zāļu valsts aģentūras vai — ja tie paredzēti dzīvniekiem — Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

Vispārēja un slēgta tipa aptiekās:
 zāles drīkst izgatavot, kontrolēt un izplatīt tikai speciālisti, kam ir farmaceitiskā izglītība;
 aptiekas filiālē, kas atrodas novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles, zāles aļauts izplatīt arī ārstniecības personai;
 taču šādas aptiekas filiāles darbība ir mēneša laikā jāpārtrauc, ja šajā vietā tiek atvērta cita aptieka vai aptiekas filiāle, kurā strādā speciālists, kam ir farmaceitiskā izglītība;

Licencēšana un sertificēšana

Kārtību nosaka Ministru kabinets. Licences izsniedz Zāļu valsts aģentūra.

Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības saņemt personai:
• kura ieguvusi augstāko farmaceitisko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstīs un kuras iegūtā izglītība un profesionālās pieredzes ilgums ir atzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
• Profesionālās pieredzes atzīšanai ir nepieciešams, lai: farmaceits aptiekā Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī būtu nepārtraukti nostrādājis trīs gadus. Ārvalstīs iegūto profesionālo pieredzi apliecina attiecīgs sertifikāts vai cits dokuments, kuru izsniegusi attiecīgās valsts kompetentā profesionālā organizācija,
• farmaceita prakse aptiekā nebūtu pārtraukta ilgāk par pieciem gadiem kopš dienas, kad sertifikācijas institūcijai iesniegts iesniegums farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai;
• nepieciešams izpilsī arī veselības prasības (neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību);
• kurai ir nevainojama reputācija (persona nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tiesa šo personu nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku,
šī persona atkārtoti gada laikā nav administratīvi sodīta par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem) Latvijas Farmaceitu biedrība veido un uztur farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistru un apliecina viņu profesionālās pieredzes ilgumu.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6