Licence autopārvadājumiemAutoprāvadājumu licences saņemšanu regulē:
Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 250. “Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti”, MK noteikumi 120 ” Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu “

Kravas pārvadājumi ar autotransportu.
• Kravas pārvadājumu atļauts veikt tikai tad, kad autopārvadājumu vadītājam ir saņemts profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā;
• pārvadātājs ir saņēmis Autotranporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju- liecenci.
• Licence dod tiesības pārvadātājam veikt kravas pārvadājumus ar viņa īpašumā esošiem vai citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem (Ministru kabineta noteiktajā kārtībā).
• Pārvadātājs, kas veic kravas pārvadājumus ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā, kuru kopējā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, neieskaitot piekabes, attiecībā uz katru autotransporta līdzekli saņem licences kartīti uz laiku līdz vienam gadam.

Pasažieru pārvadājumu licencēšana

Pasažieru pārvadājumu drīkst veikt, ja:
• autopārvadājumu vadītājam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā;
• pāvadātājs ir saņēmis Autotransprota direkcijas izsniegtu licenci pārvadājumiem valsts robežās vai republikas pilsētas domes izsniegtu licenci pārvadājumiem attiecīgās republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās;
• licence dod tiesības pārvadātājam veikt pasžier pārvadājumus tikai ar viņa īpašumā vai citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem (Ministru kabineta noteiktajā kārtībā);
• Licences kartīti saņem uz laiku līdz vienam gadam, kas dod tiesības pārvadāt pasažierus ar autobusu Latvijas teritorijā.

Vieglo taksometru parvadājumi

Pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt, ja:
• Pārvadātājs ir saņēmis licenci ko izniedz pašvaldība.
• Licence dod tiesības veikt pārvadājumus tiaki attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieru uz jebkuru citu vietu ārpus šīs administratīvās teritorijas.
• B kategorijas transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos drīkst veikt persona, kurai B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz trīs gadi.

Pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātu izsniegšana:
 Satiksmes ministrija izniedz sertifikātu personai, kura ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu.
 Lai iegūtu sertifikātu, personai ir nepieciešamas zināšanas un prasmes šādās jomās: autopārvadājumu nozari regulējošajos Latvijas un starptautiskajos, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktos; komercdarbības finanšu un ekonomikas vadība; autopārvadājumu loģistika; komersanta saistības, pienākumi, atbildība.
 Tiek organizēti mācību kursi, lai apgūtu šīs zināšanas- vismaz 50 mācību stundu.
 Pēc mācību kursu sekmīgas beigšanas personai izsniedz to apliecinošu dokumentu.
 Pēc kursu apguves ir jākārto eksāmens, kuru pieņem satiksmes ministra izveidota eksaminācijas komisija. Eksāmens kārtojams rakstveidā.
 Autotransporta direkcija veido sertifikātu saņēmušo personu datu bāzi.
Licences izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un licences kartītes autotransporta līdzek¬ļiem.
 Licencēšanu veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”.
 Licenci izsniedz uz termiņu no 1 līdz 5 gadiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas terito¬rijā.
 Lēmumus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā.
 Pamatojoties uz lēmumu par licences piešķiršanu, izsniedz licences kartītes, kas apliecin licences saņemšanu. Tās izsniedz uz laiku no 1 līdz 12 mēnešie pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas terito¬rijā.

Prasības licences saņemšanai:
• Autotransporta direkcijā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums, kurā norāda autotransporta komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu un nosaukumu, juridisko adresi, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu. Uz iesnieguma jābūt pieprasītāja parakstam;
• rakstisku apliecinājumu par atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām;
• aplieciājumu par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu;
• valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.
• Autotransporta direkcija pati iegūst šādu informāciju: Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma reģistrācijas apliecības norakstu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtās komersanta reģistrācijas apliecības vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības norakstu;
• Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersants ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas;
• profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu; Licences pieprasītājam ir tiesības arī pašam iegūt un iesniegt šo informāciju.
• Lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas.
• Ja licences piešķiršana atteikta, tad iesniegumu var iesniegt atkārtoti, novēršot nepilnības.

Autotransporta direkcijas sniegto pakalpojumu maksa:
o Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem un kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (vienam mēnesim)- LVL 2,20
o Autopārvadājumu vadītāja (atbildīgās personas) profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana, eksāmena sagatavošana un pieņemšana- LVL 26,00
o Atkārtota autopārvadājumu vadītāja (atbildīgās personas) profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana- LVL 15,00
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6