Jauni noteikumi par algas nodokļa grāmatiņām

Algas nodokļu grāmatiņas

Algas nodokļu grāmatiņas

2012.gada 3.janvārī Ministru kabinets izdeva jaunus noteikumus par algas nodokļa grāmatiņām, kas bija nepieciešāms solis pēc citu saistītu normatīvo aktu grozījumiem, tajā skaitā „Diplomātu izdienas pensiju” likumā, „Prokuroru izdienas pensiju” likumā un citos. Noteikumu prasības ir saskaņotas ar aktuālajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, lai nodrošinātu efektīvo nodokļa maksātāju uzskaiti un kontroli, kā arī pareizu neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu.

Ar 2011.gadu algas nodokļa grāmatiņu izsniegt var tikai Valsts ieņēmumu dienests. Izsniedzot grāmatiņu, katram nodokļu maksātājam piešķir unikālo numuru, norāda izsniegšanas datumu, kā arī nodokļa maksātāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Ja iepriekš izsniegtā grāmatiņa ir nozaudēta vai sabojāta, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodokļa maksātāja rakstisku iesniegumu, izsniedz jaunu grāmatiņu. Uz šīs grāmatiņas vāka un titullapā izdara atzīmi “Dublikāts”. Dublikāta izsniegšanas maksa ir LVL 10. Grāmatiņai nav derīguma termiņa ierobežojuma, tāpēc to nevajag atjaunot.

Grāmatiņā iekļaujamās ziņas un izmaiņu reģistrēšana

Algas nodokļu grāmatiņai ir praktiska nozīme, jo tajā veic ierakstus par neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumiem par apgādībā esošajām personām, personām ar invalīda statusu, personām ar politiski represētas personas statusu un personām ar nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu.
Grāmatiņā ieraksta ziņas arī par pensiju vai informāciju, ka persona ir zaudējusi tiesības uz pensiju. Ja persona ir zaudējusi tiesības uz pensiju un grāmatiņa atrodas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) grāmatiņā norāda datumu, ar kuru persona ir zaudējusi tiesības uz konkrēto pensiju, un grāmatiņu ar attiecīgu atzīmi pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma izsniedz nodokļa maksātājam.
Ja ir notikušas izmaiņas nodokļa maksātāja tiesībās uz neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājs par minētajām izmaiņām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) attiecīgu paziņojumu. Pēc tam VID pēc nodokļa maksātāja iesniegto un uzrādīto dokumentu pārbaudes izdara grāmatiņā attiecīgu ierakstu vai sagatavo un izsniedz nodokļa maksātājam paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos. Pamatojoties uz VID izsniegto paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos, darba devējs vai cita institūcija, kurā ir iesniegta grāmatiņa, izdara grāmatiņā attiecīgu ierakstu.

Grāmatiņu uzglabāšana un ierakstu veikšana

Uzsākot darba attiecības, nodokļa maksātājs darba līguma darbības pirmajā dienā grāmatiņu neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanai iesniedz darba vietā, kuru tas uzskata par galveno algota darba ienākuma gūšanas vietu, vai pirms ienākuma gūšanas – citā ienākuma gūšanas vietā, kuru tas uzskata par galveno ienākuma (tai skaitā autoratlīdzības) gūšanas vietu, bet kura nav saistīta ar personas saimniecisko darbību.
Nodokļa maksātājam, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, grāmatiņa nav jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, bet grāmatiņa jāglabā pašam saimnieciskās darbības veicējam. Tomēr VID nodrošinās, ka nodokļa maksātājam netiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums saimnieciskās darbības ienākumam un algota darba ienākumam vienlaikus, jo divās vietās vienus un to pašus nodokļa atvieglojumus saņemt nevar.
Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir darba attiecībās ar vairākiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, grāmatiņu iesniedz vienā no mikrouzņēmumiem un rakstveidā informē pārējos mikrouzņēmumus par grāmatiņas iesniegšanu konkrētajā mikrouzņēmumā. Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem šāds paziņojums ir apliecinājums, kāpēc konkrētā darbinieka algas nodokļa grāmatiņa neatrodas pie viņa. Ja darbinieks strādā gan parastā darbavietā, gan mikrouzņēmumā, kurš maksā mikrouzņēmumu nodokli, nodokļa grāmatiņa ir obligāti jāiesniedz mikrouzņēmumā.
Darba devējs nodrošina tam iesniegto grāmatiņu uzskaiti un glabāšanu. Beidzoties darba attiecībām vai ienākuma gūšanai, darba devējs vai cita institūcija par to izdara grāmatiņā attiecīgu ierakstu un atdod grāmatiņu nodokļa maksātājam.