List 1

Pirmais saraksts

Administratīvais process. 2013.gada 1.janvārī spēkā stāsies jaunie Administratīvā procesa likuma grozījumi. Likumdevējs šos grozījumus pieņēmis ar mērķi, lai administratīvo tiesu darbs kļūtu ātrāks un efektīvāks, tādējādi veicinot to, ka iedzīvotājiem šīs tiesas kļūst pieejamākas un labāk tiktu nodrošināta cilvēktiesību un vispārējo tiesību principu ievērošana. Administratīvās tiesas ir tās, kas veic…

2012.gada 3.janvārī Ministru kabinets izdeva jaunus noteikumus par algas nodokļa grāmatiņām. Noteikumu prasības saskaņotas ar aktuālajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, lai nodrošinātu nodokļa maksātāju uzskaiti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kontroli, pareizu neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu. Ar 2011.gadu algas nodokļa grāmatiņu izsniedz tikai Valsts ieņēmumu dienests un…

Rīga ir lielāka pilsēta Latvijā, līdz ar to, lai atvieglotu tās administrāciju un pārvaldi, tā ir sadalīta sešās administratīvās teritorijās – Rīgas Centra rajons, Rīgas Latgales priekšpilsēta, Rīgas Zemgales priekšpilsēta, Rīgas Kurzemes rajons, Rīgas Ziemeļu rajons un Rīgas Vidzemes priekšpilsēta. Sadalījums ir veikts, izmantojot ielu piesaisti noteiktai administratīvai teritorijai, pie…

Algas nodokļu grāmatiņas 2012.gada 3.janvārī Ministru kabinets izdeva jaunus noteikumus par algas nodokļa grāmatiņām, kas bija nepieciešāms solis pēc citu saistītu normatīvo aktu grozījumiem, tajā skaitā „Diplomātu izdienas pensiju” likumā, „Prokuroru izdienas pensiju” likumā un citos. Noteikumu prasības ir saskaņotas ar aktuālajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, lai nodrošinātu…

Iegādājoties preci mēs paļaujamies, ka tā ir kvalitatīva, tā atbildīs mūsu prasībām un tā būs droša ikdienas lietošanā. Par to, lai mūsu iegādātā prece būtu droša ir atbildīgi šīs preces ražotāji. Prece ir uzskatāma par drošu, ja nepastāv risks, ka tā varētu nodarīt kaitējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai, kā…

Vārds “garantija” sadzīviskā izpratnē atšķiras no Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – Likums) sniegtā šī vārda skaidrojuma un tādēļ bieži vien patērētājs pat nemēģina pilnībā izmantot savas tiesības. Likumā noteikts, ka vienlaicīgi ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos patērētājs iegūst tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas…

Ja darba devējs Latvijā nevar atrast sev piemērotu darbinieku, viņam ir tiesības nodarbināt ārzemnieku. To var darīt: • fiziska persona, • juridiska persona. Ārzemnieku var nodarbināt, pamatojoties: • uz noslēgtā darba līgumu pamata; • uz cita civiltiesiska līguma pamata. Ja darba devējs Latvijā vēlas nodarbināt ārzemnieku, noslēdzot darba līgumu, viņam…

Aptieku darbību Latvijā regulē Farmācijas likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 288. “Aptieku darbības noteikumi” un citi uz Farmācijas likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Latvijā ir iespējams atvērt 3 veidu aptiekas, kuras iedala atkarībā no to darbības veidu un ierobežojumiem, kas noteikti to darbībā: 1. Vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas….

Lai nodrošinātu publisko dokumentu efektīvu starptautisko apriti un vienlaikus- to autentiskuma pārbaudi, ir nepieciešama ārvalsts dokumentu legalizācija Latvijā. Tās kārtību nosaka „Dokumentu legalizācijas likums”, MK noteikumi Nr.64 „Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju”, kā arī MK noteikumi Nr. 720 „Publisko dokumentu legalizācijas noteikumi”. Legalizācija ir publisko dokumentu autentiskuma…